Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица


Агенция за социално подпомагане

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001

Име на бенефициента: Столична община - район „Красна поляна”

Начало: 01.01.2021 г.

Край: 30.09.2022 г.

Стойност: 104 226.32 лв.

Проектът се финансира със средства от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия чрез механизма REACT-EU.

Проект „Обществена трапезария” в СО - район „Красна поляна” се осъществява ежегодно от месец декември 2009 г. Проектът е социална услуга, по която крайно нуждаещи се хора и лица в неравностойно положение получават всеки работен ден топъл обяд (супа, основно ястие и хляб). Тази подкрепа за хората е животоспасяваща. До 30.04.2016 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика и ежедневно храна са получавали 90 лица.

„Предоставяне на топъл обяд”

Проектът има за цел задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами или с помощта на своите близки поради финансови и/или битови затруднения в район „Красна поляна”. По проекта е организирано предоставяне на съпътстващи мерки и дейности за осигуряване на информираност и публичност. Организацията и управлението на проекта се осъществяват от екип за управление и изпълнение на проекта, който е съставен от служители на район "Красна поляна". 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

„Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
­