Район „Красна поляна” стартира проект

„Подкрепа за независим живот”

Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Общата сума по проекта е 499 899.99 лв.

Код на процедурата BG05M9OP001-2.002

 

Срокът за изпълнение на проекта: 21 месеца.

Срок за предоставяне на услугата: 18 месеца.

Основната цел на проекта е да се осигури достъп до интегрирани услуги според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Приемът на документи ще започне на 17.02.2016 г. и ще приключи на 02.03.2016 г.

Почасовите услуги, които ще получат потребителите, са:

  • Осигуряване на психологическа помощ и консултации на хора в неравностойно положение;
  • Мотивационна или друг тип подкрепа за потребители на услугите, според тяхната индивидуална потребност;
  • Осигуряване на специализиран транспорт за хора с увреждания.

Центърът ще бъде разположен в сградата на район „Красна поляна” на адрес: ул. „Освобождение” № 25.

В изпълнението на проекта ще бъдат наети 50 бр. лични асистенти, които ще оказват подкрепа в домашна среда на хора в неравностойно положение.

Повече информация и заявления за кандидатстване можете да откриете тук.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Район „Красна поляна” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.

­