Район „Красна поляна” стартира прием на заявления за ползване на социална услуга /личен асистент/ във връзка с ПМС 332/22.12.2017 г.

Всички кандидат-потребители и лични асистенти, които желаят да бъдат включени в програмата по ПМС 332/22.12.2017 г., трябва да подадат заявление в сградата на СО – район „Красна поляна”.


Класиране на кандидат-потребителите и личните асистенти:

 • pdf-506 Класиране на кандидат-потребителите и определения индивидуален месечен бюджет (публикувано: четвъртък, 10 май 2018 г., 14:45 ч.)Download  [2.47 MB]
 • pdf-507 Класиране на оценените кандидати за лични асистенти (публикувано: четвъртък, 10 май 2018 г., 14:47 ч.)Download  [1.45 MB]

Необходими документи от кандидат-потребителите:

 • doc-475 Заявление (публикувано: сряда, 14 март 2018 г., 14:55 ч.)Download  [177.5 KB]

При подаване на заявлението кандидат-потребителят или неговият законен представител декларират, че:

 • Посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка;

 • Съгласен е да допусне в дома си хора, с които не е в роднински отношения, при необходимост;

 • Към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент“, „социален асистент“ или „домашен помощник“ по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването кандидатът вписва данни за срока на ползване на услугата).

Към заявлението се подават следните документи:

 • Документ за самоличност (за справка), за дете – удостоверение за раждане (копие);

 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 • Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето. (копие);

Други документи.................................................................................................................

 


Необходими документи от кандидатите, желаещи да бъдат лични асистенти:

 • doc-476 Заявление (публикувано: сряда, 14 март 2018 г., 14:56 ч.)Download  [170.5 KB]

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Документ за самоличност (копие);

 • Автобиография;

 • Документи за придобита образователна степен/минимум основно образование /и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;

 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

 • Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

 • Копие от удостоверение за преминало обучение по програма по ОПРЧР.

   


Срокът за изпълнение на програмата е до 31.12.2018 г.

Основната цел на проекта е да се осигури достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка изготвена от наети компетентни длъжностни лица.

Приемът на документи ще започне на 19.03.2018 г. и ще приключи на 30.03.2018 г.

Почасовите услуги, които ще получат потребителите са:

 • Оказване на подкрепа в домашна среда на хора в неравностойно положение и

 • Осигуряване на специализиран транспорт за хора с увреждания.

­