Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534.16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” – до 10 месеца. Проектът стартира на 11.05.2015 година и е с продължителност до 29.02.2016 година.

Със стартирането на проекта бяха назначени 46 лични асистенти, които обслужват 46 потребители.

Към 30.09.2015 година поради настъпили обстоятелства в проекта продължават участие 44 броя потребители, с назначени 43 лични асистенти.

За м. октомври бе прекратен още един договор за услугата „Личен асистент“ и в момента броят на включените хора е 42 лични асистенти и 43 потребители.

В дните 12.10., 13.10. и 14.10.2015 година, беше проведено поддържащо обучение на личните асистенти, предоставящи социалната услуга на територията на района.

До настоящият момент няма промяна при извършване на услугата.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целевите групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

 

І. Основни дейности по проекта:

 1. Организация и управление на проекта.
 2. Създаване на банка с лични асистенти от всяка община - партньор по проекта.
 3. Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата „Личен асистент”.
 4. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата.
 5. Информиране и публичност.

 

ІІ. Резултати:

Подобряване качеството на живот на целевите групи.

 • Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи и преодоляване на дискриминационни практики.
 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги.
 • Осигурена качествена грижа в домашна среда.
 • Разширени възможности за ползване на социални услуги в общността.
 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво.
 • Гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи и обхващане на всички населени места, в които има идентифицирани нужди от тази услуга.
 • Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на грижа в семейна среда.
 • Продължаване на осъществяваните дейности по Проекта, предвид необходимостта от реализиране на социални услуги.
 • Повишаване на трудовата активност и създаване на възможност за започване на работа, вследствие осигуряване грижа в семейна среда за техни близки.
 • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа.
 • Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на социалната услугата „Личен асистент”.

За допълнителна информация по проект „Нови възможности за грижа“ на телефон 02 921 72 31 или 02 921 72 41.


В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа“, район „Красна поляна“ обявява срок за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на здравни услуги на потребители на услугата „Личен асистент“ с необходимите приложения.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа“, подават Заявление /Приложение № 1/ по настоящ адрес от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът може да бъде удължен най-късно до 29.01.2016 година.


Приложение: Заявление за медицински специалист.

­