Наименование на административната услуга Необходими документи Документ
за изтегляне
Срок
(дни)
Цена
(лв.)
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията Заявление по образец 14 дни 5.00 лв.
Копие от документ за собственост   7 дни 7.50 лв.
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   3 дни 10.00 лв.
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца   
Други документи в зависимост от искането  
Документ за платена такса  
Издаване на заверено копие от ПУП Заявление по образец 7 дни 10.00 лв.
Копие от документ за собственост    4 дни 15.00 лв.
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   2 дни     20.00 лв.
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца   
Други документи в зависимост от искането  
Документ за платена такса  
Заверка на преписи от документи и копия от планове, и документация към тях Заявление по образец 7 дни 10.00 лв. + разходите за копиране
Копие от документ за собственост   4 дни 15.00 лв. + разходите за копиране
Документ за платена такса   2 дни 20.00 лв. + разходите за копиране
Забележка: В заявлението да се опише точно имота или номер на разрешение за строеж   
Издаване на съгласие за допускане на устройствена процедура по изменение на подробния устройствен план:
– не се променя одобрената първостепенна улична мрежа от I, II и III клас;
– не се засягат обекти на публичната общинска или публичната държавна собственост освен улици.
Заявление по образец   14 дни 100 лв.
Копие от документ за собственост  
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца  
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца  
Мотивирано предложение  

Процедура за одобряване на изменение на подробен устройствен план:
– не се променя одобрената първостепенна улична мрежа от I,II и III клас;
– не се засягат обекти на публичната общинска или публичната държавна собственост освен улици.

Заявление по образец 30 дни за разглеждане в РЕСУТ +14 дни за издаване на заповед 1. Изменение на план за регулация или план за застрояване:
- до 1 дка – 200 лв.
- до 10 дка – 250 лв.
- над 10 дка – 300 лв.
Копие от документ за собственост - Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   2. Изменение на план за регулация и застрояване:- до 1 дка – 400 лв.- до 10 дка – 500 лв.- над 10 дка – 600 лв.
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца   
Процедура за одобряване на работен устройствен план Заявление по образец   30 дни за разглеждане в РЕСУТ +14 дни за издаване на заповед – до 1 дка – 400 лв.
– до 10 дка – 500 лв.
– над 10 дка – 600 лв.

 

 

 

Копие от документ за собственост  
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца  
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца  
Проект за РУП – 2 бр. Оригинали и цифров носител  
Съгласуване на проекта с експлоатационните предприятия, ОБД и КАТ (за улици I клас)  
Издаване на скица с указан начин на застрояване (ВИЗА) от Главен Архитект на Р-н „Красна поляна” на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ Заявление по образец 14 дни 40.00 лв.
Копие от документ за собственост   7 дни 60.00 лв.
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   3 дни 80.00 лв.
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца  
Мотивирано предложение  
Документ за платена такса  
Съгласуване на идеен инвестиционен проект без издаване на разрешение за строеж Заявление по образец- Копие от документ за собственост   14 дни при представен комплексен доклад Такса: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   30 дни без предоставен комплексен доклад
Виза за проектиране – оригинал   
Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти  
Документ за платена такса  
Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет Заявление по образец   14 дни при представен комплексен доклад за съгласуване и одобряване: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО
Копие от документ за собственост   30 дни без предоставен комплексен доклад
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца  
Виза за проектиране – оригинал  
Технически/работен инвестиционен проект – 3 бр. оригинали съгласно Наредба № 4  
Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта(по желание на възложителя)  
Предварителни договори с експлоатационните предприятия (при нов строеж/разделяне на обекти)  
Копие от одобрените проекти и удостоверение за въвеждане в експлоатация при преустройство/пристройка/надстройка)  
Забележка: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа  
Документ за платена такса  
Издаване на разрешение за строеж след одобрен технически/работен проект Заявление по образец   за издаване на разрешение за строеж: Определя се, съгласно Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО
Копие от документ за собственост  
Заверено направление от СО за количества на строителни отпадъци и/или земни маси (приложение № 3 към НПОЧУОТСО  
Документ за платена такса  
Презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Заявление по образец

  50% от предвидената такса по общия ред – на основание чл. 153, ал. 4 от ЗУТ
Копие от документ за собственост  
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца  
Разрешение за строеж – оригинал  
Заверен протокол обр. № 2 – когато строителството е започнало  
Документ за платена такса  
Издаване на разрешение за строеж на ограда Заявление по образец 30 дни Определя се, съгласно т. 7 а от Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО
Копие от документ за собственост  
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца  
Писмено съгласие от собствениците на засегнатите имоти (когато оградата е по рег. линия)  
Конструктивно становище с указания за изпълнение  
Трасировъчен карнет на УПИ (ПИ)  
Документ за платена такса  
Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и издаване на Заповед към РС Заявление по образец - Копие от документ за собственост 30 дни без представен комплексен доклад 50% от размера на таксата за съгласуване и одобряване на архитектурни и други сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкции - 25% от стойността по табл. 1 от приложение № 4 на НОАМТЦУПСО
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   14 дни при представен комплексен доклад
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца  
Одобрен технически/работен инвестиционен проект  
Копие от влязло в сила  разрешение за строеж  
Технически/работен инвестиционен проект – преработка – 3 бр. оригинали в/у копие от одобрен проект с нанесени променените инвестиционни намерения в червен цвят  
Нотариално заверена декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  
Комплексен доклад за оценка на съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите (по желание на възложителя)  
Забел.: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа  
Документ за платена такса  
Заверка на екзекутивна документация Заявление по образец   30% от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция
Скица с виза по чл. 140 от ЗУТ – копие  
Копие от издаденото разрешение за строеж  
Инвестиционен проект – екзекутив – 2 бр. оригинали  
Заверени, протокол образец № 2, констативен акт образец №3, акт образец № 14 – копия  
Удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР  
Забележка: Екзекутивната документация се заверява съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗУТ  
Документ за платена такса  
Одобряване на проект за ДЕЛБА по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ Заявление по образец     Определя се  съгласно т. 10 г от Приложение № 4 на НОАМТЦУПСО: 25% от стойността на таксата за издаване на разрешение за строеж
Копие от документ за собственост  
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца  
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца  
Технически/работен инвестиционен проект – 3 бр. оригинали  
Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите (по желание на възложителя)  
Предварителни договори с експлоатационните  
Дружества (за нов строеж и при разделяне на обекти)  
Копие от одобрените проекти и у-е за въвеждане в експлоатация в случай на преустройство, пристройка и надстройка  
Копие от решение на съда (при съдебна делба)  
Забележка: По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа  
Документ за платена такса  
Възстановяване на строителни книжа, чл. 145, ал. 5 от ЗУТ Заявление по образец   30 дни  
Документ за собственост  
3 копия от заснемане и конструктивни становища  
Документ, доказващ съществуването на тезикнижа  
Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти Заявление по образец 30 дни

Сергия/маса – 25.00 лв.

Типов дизайн – 50.00 лв.

Копие от документ за собственост или договор за наем или нотариално заверено съгласие от собственика на имота   Индивидуален проект – 8.00 лв./м2, мин 50 лв.
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   Автомивки/автосервизи –10 лв./м2, мин 100 лв.
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца  
Разрешението се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне (Виза)  
Проектна документация съгласно изискванията на Наредба за НПРИМДЕ  на СО   
Предварителни договори с експлоатационните предприятия (при необходимост)  
Документ за платена такса  
Издаване на разрешения за поставяне на рекламни елементи Копие от документ за собственост или договор за наем или нотариално заверено съгласие от собственика на имота   30 дни Временни информационни елементи – 50.00 лв.
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   Фирмен тотем – 200.00 лв.
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца   Рекламни елементи с типов проект – 100.00 лв.
Разрешението се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне (Виза)   Рекламен елементи с индивидуален проект 300 лв.
Проектна документация съгласно изискванията на Наредба за НПРИМДЕ на СО   Фирмена информационна указателна табела  – 50 лв.
Документ за платена такса       Фирмен надпис – 50 лв.
Рекламен елементи с едностранна рекламна площ до 4 м2 – 200.00 лв.
Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80% от таксата за първоначалното издаване
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти Заявление по образец 7 дни за преместваеми обекти – павилион с типов дизайн – 100.00 лв.
Копие от документ за собственост или договор за наем или нотариално заверено съгласие от собственика на имота   за преместваеми обекти по индивидуален проект  – 300.00 лв.
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи – 300.00 лв.
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца   
Копие от одобрената проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания със  
Специализираните контролни органи (СКО), становища за въвеждане в експлоатация на СКО (или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми)  
Разрешение за поставяне  
Сертификат за безопасност на конструкцията или становище от лицензиран инженер конструктор  
Договори с експлоатационните предприятия ако обекта е захранен с вода и/или електричество)  
Декларация от техническото лице-изпълнител за реализацията на обекта съгласно одобреният проект, придружена от снимков материал от всички страни на реализирания обект  
Документ за платена такса  
Съгласуване на схема за поставяне на открити щандове, хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. Актуално състояние на фирмата      
Търговска регистрация на обекта  
Схема за разполагане изработена от правоспособен проектант, съгласувана с Дирекция „Транспортна инфраструктура“ (и КАТ) – оригинал + цветно копие  
Удостоверение за ППП на проектанта с подпис и печат  
Удостоверение за въвеждане в експлоатация по настоящо предназначение на обекта  

 

­