Наименование на административната услуга Необходими документи Документ
за изтегляне
Срок
(дни)
Цена
(лв.)
Издаване на удостоверение за ОТПИСВАНЕ на общински имот от актовите книги Заявление свободен текст    14 дни  15.00 лв.
Заповед за деактуване на кмета на СО   7 дни 22.50 лв.
Скица от АГКК издадена последните 6 месеца   4 дни 30.00 лв.
Документ за платена такса  
Издаване на удостоверение за ДЕАКТУВАНЕ на общински имоти, възстановени по реституционни закони Заявление свободен текст    14 дни  15.00 лв.
Копие от документ за собственост   7 дни 22.50 лв.
Решение на ОСЗ, влязло в сила   4 дни  30.00 лв. 
Скица от АГКК издадена последните 6 месеца  
Документ за платена такса  
Удостоверения свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, област София, СОАП, Общински фирми, физически и юридически лица Заявление свободен текст   7 дни 15.00 лв.
Копие от документ за собственост или друг документ, доказващ отношение към издаването на удостоверението   4 дни 22.50 лв.
Документ за платена такса   2 дни 30.00 лв.
Извършване на писмени справки за реституционни претенции Заявление свободен текст   14 дни 15.00 лв.
Копие от документ за собственост   7 дни 22.50 лв.
Скица от АГКК (ако се касае за ПИ или УПИ), издадена преди не повече от 6 месеца   4 дни  30.00 лв. 
Документ за платена такса  
Извършване на писмени справки за собственост, издаване на удостоверения за техн. характеристики на жилища, не жилищни имоти, терени и техните граници Заявление свободен текст   14 дни 15.00 лв.
Копие от документ за собственост   7 дни 22.50 лв.
Документ за платена такса   4 дни 30.00 лв.
Извършване на справки по досиетата на актовете за общинска собственост Заявление свободен текст   14 дни 7.50 лв.
Копие от документ, доказващ отношение към исканата справка   7 дни 11.25 лв.
Документ за платена такса   4 дни 15.00 лв.
Извършване на писмени справки за извършени сделки с имоти общинска собственост Заявление свободен текст   14 дни 15.00 лв.
Документи в зависимост от конкретния случай   7 дни 22.50 лв.
Документ за платена такса   4 дни 30.00 лв.
Писмено консултиране на фирми, брокери, адвокати и професионално – заинтересовани лица Заявление свободен текст   7 дни 50.00 лв.
За всеки конкретен случай – указания от отдела   4 дни 70.00 лв.
Документ за платена такса   2 дни 100.00 лв.
Издаване на служебни бележки и удостоверения от общ характер Заявление свободен текст   14 дни 15.00 лв.
За всеки конкретен случай – указания от отдела   7 дни 22.50 лв.
Документ за платена такса   4 дни 30.00 лв.
Извършване на проверка и заверка на заявление – декларация по ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА за имоти Заявление по образец   14 дни за изпращане в дирекция ”ИО” и 14 дни от връщането на преписката от „ИО” 20.00 лв.
Копие от удостоверителен документ, свързан с владеенето на имота  
Молби – декларации – 4бр.  
Комбинирана скица от ГИС издадена последните 6 месеца  
Скица от АГКК издадена преди не повече от 6 месеца  
Документ за платена такса  
Издаване на заверено копие от АОС и други документи от архива на Общинска собственост Заявление свободен текст   7 дни 7.50 лв.
Документ удостоверяващ правото на заинтересовано лице   4 дни 11.25 лв.
Документ за платена такса   2 дни 15.00 лв.
Заявление за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА на настанените в тях лица Заявление по образец

Документите се изпращат в СОС за вземане на решение
Заверена настанителна заповед  
Декларация за семейно и имотно състояние  
Удостоверение от СДВР  
Служебна бележка от председателя на ЕС  
Попълнена справка  
Бележка за доходи  
Документ за платена такса  
За комплектуване на преписки, за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот Заявление свободен текст   Изпращат в СОС за вземане на решение 30.00 лв.
Копие от документи за собственост  
Фирмени документи (за търг. дружество или сдружение)  
Комбинирана скица от ГИС издадена последните 6 месеца  
Скица от АГКК издадена последните 6 месеца  
Документ за платена такса  
Комплектуване на преписки за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване в/у имот частна общинска собственост Заявление свободен текст   Изпращат се в СОС за вземане на решение 30.00 лв.
Виза за проектиране  
Документ за платена такса.  
Отговори на жалби, сигнали и предложения Съгласно съответната преписка   30 дни
Издаване на писмо съгласие и комплектуване на преписка за заличаване на ипотека вписана в полза на Столична Община Заявление свободен текст   7 дни 30.00 лв.
Копие на писмо за ипотека или договор за продажба  
Документ за платена такса  
Комплектуване на преписка за изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж Заявление свободен текст   Изпращат се в СОС за вземане на решение 30.00 лв.
Договор за отстъпено право на строеж  
Виза за проектиране  
Скица от АГКК издадена последните 6 месеца  
Скица с точна площ от оторизирана геодезическа фирма  
Документ за платена такса  
Издаване на дубликат и заверено копие отговор за покупко-продажба на жилища Заявление свободен текст   7 дни 10.00 лв.
Документ доказващ отношение към исканата справка   4 дни 15.00 лв.
Документ за платена такса   2 дни 20.00 лв.
Първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище Заявление по образец


20.00 лв.
Удостоверение от адресната служба на СДВР  
Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на Столична община, а при необходимост и от други населени места;  
Удостоверения от Данъчна служба за декларирани имоти  
Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации;  
Копия от договори за наем, когато лицето (и членовете на неговото домакинство) живеят на свободно договаряне  
Копие от решение на ТЕЛК (ако има такова)  
Когато е декларирано имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6 от НРУУРОЖТСО към заявлението се прилагат и документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други пазарни оценки, определени от лицензирани експерт – оценители  
Документ за платена такса  
Настаняване под наем Валидна картотека   3 дни след решение на комисията 10.00 лв.
Решение на комисия по чл.10 от НРУУРОЖТСО  
Документ за платена такса  
Извършване на писмени справки, относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с Етажна собственост Съгласно съответната преписка   14 дни  
Извършване на проверки по искане на Етажна собственост Заявление свободен текст   7 дни  
Документ за платена такса  
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от удостоверение за наследници, пълномощно или други документи, съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел. 

doc-1408 Уведомление по чл. 46б от Закона за управление на етажната собственост (публикувано: сряда, 29 ноември 2023 г., 13:56 ч.)Download  [33 KB]

­