Наименование на административната услуга

Документ
за изтегляне

Обикновена Бърза Експресна

срок
(дни)

цена
(лв.)

срок
(дни)

цена
(лв.)

срок
(дни)

цена
(лв.)

Възстановяване или промяна на име   30 безплатна
Издаване на удостоверение за наследници 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Издаване на удостоверение за семейно положение 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 7 3.50 лв. 3 5.25 лв. 1 7.00 лв.
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 7 5.00 лв. 3 7.50 лв. 1 10.00 лв.
Заверка на заявление за постоянен адрес веднага 2.50 лв.        
Заверка на заявление за настоящ адрес веднага 2.50 лв.        
Издаване на удостоверение за постоянен адрес веднага 2.50 лв.        
Издаване на удостоверение за настоящ адрес веднага 2.50 лв.        
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес веднага 2.50 лв.        
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес веднага 2.50 лв.        
Издаване на удостоверение за правно ограничение 7 3.50 лв. 3 5.25 лв. 1 7.00 лв.
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Връчване на удостоверение за раждане-оригинал   безплатна        
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които идват съставени актове в чужбина     безплатна        
Промяна в актовете за гражданско състояние     безплатна        
Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние     безплатна        
Издаване на удостоверение за раждане-дубликат 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Сключване на граждански брак      Услугата се заплаща в столичен обреден дом        
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал     безплатна         
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път   Услугата сеизвършва вобреден дом безплатна        
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път 7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние(акт за раждане, акт за смърт)   7 3.50 лв. 3 5.25 лв. 1 7.00 лв.
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина   7 5.00 лв. 3 7.25 лв. 1 10.00 лв.
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 7 3.50 лв. 3 5.25 лв. 1 7.00 лв.
Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции   7 безплатна        
Припознаване на дете   90 безплатна        
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители   7 5        
Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство      безплатна        
Определяне на административен адрес 30 безплатна        
Удостоверение за родителски права   7 3.50 лв.        
Удостоверение за идентичност на адрес   веднага         7.00 лв.

doc-1005 Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (публикувано: четвъртък, 19 декември 2019 г., 16:20 ч.)Download  [42 KB]
 

­