В Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са разработени набор от реформи и проекти. В рамките на стълб „Зелена България“ е предвиден проект в сферата на жилищния сектор, целящ повишаване на енергийната ефективност в многофамилните сгради, като с него се цели, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на цялото население и бъдещите поколения във връзка с намалелите емисии на парникови газове.

В изпълнение на тази инвестиция от НПВУ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” в която общините са определени като Водещи партньори (ВП)/администратори на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Кой може да кандидатства?

В проекта на документацията за кандидатстване са определени условията за кандидатстване и изпълнение на инвестицията и реда за предоставяне на финансиране по процедурата, както следва:

Допустими кандидати – крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в допустимите за финансиране сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор (ВП) в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

В настоящата схема е допустимо една община да участва с повече от едно проектно предложение, при условие, че не е за една и съща сграда/ блок-секция[1]. При подаване на предложение в партньорство следва да се представи Партньорско споразумение по образец между съответните партньори.

ВАЖНО!!!

 1. Сграда/блок секция е строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ.

Сгради, одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, могат да получат финансиране по настоящата процедура, ако прекратят сключените договори за безвъзмездна помощ с Българска банка за развитие ЕАД и подадат всички изискуеми документи.

В Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са разработени набор от реформи и проекти. В рамките на стълб „Зелена България“ е предвиден проект в сферата на жилищния сектор, целящ повишаване на енергийната ефективност в многофамилните сгради, като с него се цели, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на цялото население и бъдещите поколения във връзка с намалелите емисии на парникови газове.

Какво представлява новата програма за саниране

I. Бюджет – Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лв. с включен данък върху добавената стойност (ДДС). Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Собствениците на самостоятелни обекти (ССО), в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите. Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/ блок-секция е 100 000 лв., а максималния – 6 500 000 лв.

II. Дейности за финансиране

По външните сградни ограждащи елементи:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

По системите за поддържане на микроклимата:

 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи (СМР) СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 • СМР свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 • СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда).
 • Финансирани по програмата ще бъдат:
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за енергийна ефективност – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), арх. заснемане и на технически паспорт на сградата (от собствениците);

Важно!

Няма да се финансират:

 • Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 • Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 • Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

III. Условия за кандидатстване и необходима проектна готовност:

Задължително изискване е:

 • След изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и постигане клас на енергопотребление „В” или по-висок, съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба;
 • Допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са сгради, за които съгласно представеното техническо обследване на сградната конструкция, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и
 • В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%. В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • Общинската администрация/водещ партньор да носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването ѝ в качеството му на Възложител по проекта.

Степен на проектна готовност:

 • Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), за всяка сграда включена в предложението;
 • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в предложението;

В зависимост от степента на проектна готовност за обектите, включени в предложението, кандидатът следва да представи:

 • Технически/работни проекти, с влязло в сила разрешение за строеж и Количествено-стойностна сметка (КСС) към тях (за обекти в пълна степен на проектна готовност), или
 • Идеен проект и обобщена КСС по окрупнени показатели или технически/работни проекти и КСС към тях (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване), или
 • Обобщена КСС по окрупнени показатели.

Други документи, необходими за подаване на етап кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване – попълва се електронно в информационната система (ИС) на МВУ;
 • Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване – попълва се към Формуляра за кандидатстване в ИС на МВУ;
 • Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на ЗУЕС и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ – подава се във формат сканирано копие;
 • Документи удостоверяващи взетото от общото събрание на етажната собственост решение за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост – подава се във формат сканирано копие;
 • Партньорско споразумение – подава се във формат сканирано копие;
 • Декларация за държавни/минимални помощи – подава се в оригинал;
 • Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ – подава се в оригинал – файл формат EXCEL;
 • Пълномощно/заповед на лицето, което подписва с електронен подпис от името на водещия партньор документите за кандидатстване по предложението за изпълнение на инвестиция в ИС за МВУ (ако е приложимо) – подава се във формат сканирано копие.

IV. Срокове:

Краен срок за подаване на проектно предложение и срок за изпълнение на проекти – Планираната продължителност на всяко проектно предложение, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 30 месеца, и следва да приключи не по-късно от 30 юни 2026 г. Крайните срокове за подаване проектни предложения са следните:

Първи срок за кандидатстване по настоящата процедура – не по-късно от 23:59 часа на 15.02.2023 г.

Втори срок за кандидатстване по настоящата процедура – не по-късно от 23:59 часа на 31.03.2023 г.

Следва да се вземе предвид, че проектните предложения, спечелили финансиране по процедурата подлежат на предварителен и последващ контрол от страна на СНД. В случай, че е налице частично или пълно неизпълнение на заложените в проекта индикатори, следва да се възстановят на СНД:

 • 10% от общия бюджет на проекта, в случай че индикаторите на проекта са достигнали под 75% от първоначално заложените индикатори;
 • 25% от общия бюджет на проекта, в случай че индикаторите на проекта са достигнали под 50% от първоначално заложените индикатори;
 • 100% от общия бюджет на проекта, в случай че индикаторите на проекта са достигнали под 30% от първоначално заложените индикатори.

Допълнителна информация за проекта на Насоки за кандидастване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” можете да намерите в раздел Архив обществено обсъждане на информационната система ИСУН 2020, или в интегрираните документи към настоящото писмо. За публикуването на окончателният вариант на Насоки за кандидатстване ще бъдете уведомени своевременно.

Районите на Столична община (СО) ще бъдат допустими като задължителни партньори на етажните собствености. Районните администрации също така ще приемат заявления за участие в процедурата от Сдружения на собствениците, ще управляват цялостния процес на кандидатстване и изпълнение на заложените в проектните предложения дейности, ще осъществяват последващо отчитане към СНД, както и ще предоставят информация на заинтересованите граждани.

Образци на документи и насоки за кандидатстване:

doc-1437 Приложение 1: Декларация за съответствие с изискванията по процедура при кандидатестване/ при подписване на договор за финансиране на одобрени инвестиции (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:05 ч.)Download  [169.5 KB]

docx-1438 Приложение 2: Партньорско споразумение (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:06 ч.)Download  [136.09 KB]

docx-1439 Приложение 3: Декларация за минимални и държавни помощи (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:08 ч.)Download  [120.34 KB]

doc-1440 Приложение 4: Заявление за участие (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:09 ч.)Download  [147.5 KB]

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

pdf-1455 Заповед № РД02-14-1246/20.12.2022 г. (публикувано: сряда, 21 декември 2022 г., 15:35 ч.)Download  [120.27 KB]

docx-1442 Приложение 6: Договор за финансиране (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:15 ч.)Download  [1.24 MB]

xls-1443 Приложение 7: Финансова идентификация (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:16 ч.)Download  [94 KB]

doc-1444 Приложение 8: Указания за попълване на електронен формуляр (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:24 ч.)Download  [1.12 MB]

docx-1445 Приложение 9: Указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с правилата за държавни помощи (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:25 ч.)Download  [137.94 KB]

docx-1446 Приложение 10: Условия за изпълнение на одобрените инвестиции (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 17:25 ч.)Download  [1.27 MB]

zip-1452 Приложение 11 (публикувано: сряда, 21 декември 2022 г., 15:29 ч.)Download  [1.04 MB]

doc-1454 Приложение 12 (публикувано: сряда, 21 декември 2022 г., 15:41 ч.)Download  [146 KB]

zip-1453 Приложение 13 (публикувано: сряда, 21 декември 2022 г., 15:32 ч.)Download  [54.91 KB]

doc-1449 Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване (публикувано: понеделник, 28 ноември 2022 г., 18:41 ч.)Download  [725 KB]

­