Наименование на административната услуга Необходими документи Документ
за изтегляне
Срок
(дни)
Цена
(лв.)
Издаване на Удостоверения за факти и обстоятелства по Устройство на територията Заявление по образец 14 дни – обикновена 5.00 лв.
Копие от документ за собственост   7 дни – бърза 7.50 лв.
Скица от АГКК, издадена последните 6 месеца   3 дни – експресна 10.00 лв.
Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца  
Други документи в зависимост от искането  
Документ за платена такса  
Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строежи и обекти на техническата инфраструктура на територията на района Заявление по образец 1 ден – екпресна 20.00 лв.
Копие от издадено разрешение за строеж   2 дни – бърза 15.00 лв.
Технически паспорт – 2 бр.   3 дни – обикновена 10.00 лв.
Оригинали на паспорта на цифров носител  
Документ за платена такса  
Определяне на строителна линия и ниво на строеж /констативен протокол обр. 2 или 2а/ Заявление по образец 1 ден – експресна 20.00 лв.
Копие от влязло в сила разрешение за строеж, копия от договори със строител, консултант и одобрен план за управление на отпадъците   3 дни – бърза 15.00 лв.
Протоколи образец № 2 или № 2а по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – 4 бр. оригинали   7 дни – обикновена  10.00 лв. 
Документ за платена такса  
Регистрация на заверена заповедна книга Заявление по образец    
Копие от документ за собственост  
Копие от влязло в сила разрешение за строеж  
Копие от челните и крайни листа на заповедната книга  
Проверка за установяване съответствието на строежа с одобрените строителни книжа и, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /констативен акт обр.3/ Заявление по образец 3 дни 30.00 лв.
Копие от влязло в сила разрешение за строеж  
Заверен протокол образец № 2  
Контролно заснемане от правоспособно лице  
Констативни актове образец № 3 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – 4 бр. оригинали  
Документ за платена такса  

Удостоверение по реда на чл. 181 от ЗУТ за степен на завършеност на строеж

 

Забележка:
1. Услугата се извършва в зависимост от органа, издал разрешението за строеж:
  • Дирекция “Общински строителен контрол” /за издадени разрешения за строеж от Главния архитект на Столична община.
  • Район „Красна поляна“ /за издадени разрешения за строеж от Главния архитект на района/
2. По закон може да се изискват и др. документи, съобразно спецификата на строежа.
Заявление по образец   14 дни – обикновена
I. Обикновена услуга:
1. за I, II и III категория – 750.00 лв;
2. за IV и V категория – като цените за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за обикновена услуга
II. Бърза услуга:
1. за I, II и III категория – 1 125.00 лв
2. за IV и V категория – като цените за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за бърза услуга
III. Експресна услуга:
1. за I, II и III категория – 1 500.00 лв
2. за IV и V категория – като цените за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за експресна услуга
Копие от документ за собственост     7 дни – бърза
Виза за проектиране   4 дни - експресна
Копие от издаденото разрешение за строеж  
Актове образец № 2, 3, 4 … до степента на завършени /изпълнени/ СМР  
Контролно заснемане от правоспособно лице  
Документ за платена такса  
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост към заявлението се прилагат и копия от удостоверение за наследници, пълномощно или други документи съобразно спецификата на конкретния случай. * Всички такси се заплащат само с документ от ресорния отдел. 

 

­