Уважаеми родители,
 
Наредбата е публикувана на 27.10.2023 в бр. 90 на "Държавен вестник" и влиза в сила от деня на обнародването й.
 
В чл. 7, ал. 2 са регламентирани нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места:
  • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
  • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
  • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
  • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
  • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
  • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.
Съгласно § 2., ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби заявленията и исканията за компенсации за месеците юли, август и септември 2023 г. се подават в срок до 10 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“, а за месец октомври 2023 г. – в срок до 10 ноември 2023 година.
 
xlsx-1568 Списък на самостоятелни частни детски ясли на територията на Столична община (публикувано: четвъртък, 02 ноември 2023 г., 16:47 ч.)Download  [14.56 KB]

(регистрирани в Столичната регионална здравна инспекция съгласно изискванията на Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ, към 31.10.2023 г.)

­