Уведомяваме Ви, че съгласно Наредбата за компенсациите, приета с ПМС № 76, заявленията за получаване на помощи за неприетите деца в общинските детски градини за учебната 2022/2023 г. може да се подават в деловодството на районната администрация на ул. „Освобождение“ № 25.

Информираме Ви, че за учебната 2022/2023 година, следва да подадете заявление съгласно чл. 8 от Наредбата до 07.11.2022 г. В същия срок следва да подадете искане съгласно чл. 9 от Наредбата за изплащане на компенсация за периода 15.09. – 31.10.2022 г., като приложите следните задължителни документи за кандидатстване:

  1. docx-1424 Заявление по образец (публикувано: вторник, 18 октомври 2022 г., 14:00 ч.)Download  [42.94 KB]
  2. docx-1425 Искане по образец (публикувано: вторник, 18 октомври 2022 г., 14:00 ч.)Download  [29.48 KB]
  3. Договор за обучение;
  4. Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответните месеци (фактура и платежно нареждане /при плащане по банков път/ или фактура и фискален бон /при плащане в брой/.

За останалите месеци от учебната 2021/2022 година исканията от родители с одобрени заявления се подават до пето число на месеца, както следва:

  • До 5 януари 2023 г. – за периода 01.11.2022 г. – 31.12.2022 г.;
  • До 5 март 2023 г. – за периода 01.01.2023 г. – 28.02.2023 г.;
  • До 5 май 2023 г. – за периода 01.03.2023 г. – 30.04.2023 г.;
  • До 5 юли 2023 г. – за периода 01.05.2023 г. – 30.06.2023 г.;
  • До 5 октомври 2023 г. – за периода 01 .07.2023 г.  – 14.09.2023 г.

Забележка: ЗАЯВЛЕНИЕТО се подава еднократно за учебната година, а ИСКАНЕТО – на всеки два месеца.  В случай, че сте изпуснали срока за подаване на заявления (който е 05.11.2022), можете да подадете по всяко време на учебната година, но ще бъдете компенсирани от месеца, следващ този на подаване на заявлението.

Документи:

 

­