Информираме Ви, че считано от 01.09.2022 г. родители на деца, неприети в ЯСЛЕНА ГРУПА, могат да бъдат компенсирани за направените от тях разходи, свързани с отглеждане, възпитание и обучение, ако отговарят на условията по ПМС 231 от 2022 година.

Родителите на неприети в държавни или общински детски ясли или яслени групи на територията на район „Красна поляна“ поради липса на свободни места трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания в държавна или общинска детска ясла или яслена група, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места;
 • Детето да не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 • Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общинска детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 • За 2022 година детето е записано в частна детска ясла или яслена група в частна детска градина или родителите имат сключен договор с физическо лице за отглеждане на дете;
 • Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет (изключение са месечните помощи по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца) или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на това постановление;
 • Родителите не ползват отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст.

Документите, необходими при подаване на заявление за компенсация на деца, незаписани в яслени групи (от 3-месечна възраст до 3 г.), са:

 • Заявление и искане – формуляри;
 • Договор за отглеждане и възпитание с частната детска ясла или частна детска градина с яслени групи;
 • Фактура от детското заведение за периода за исканата компенсация, към която се прилага касов бон или платежно нареждане (в зависимост от начина на плащане);
 • Удостоверение за банкова сметка на подателя на заявлението.

Ако родителите са сключили договор с физическо лице, се прилага:

 • Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
 • Документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицето, което е наето спрямо изискванията на чл. 10, ал. 1 и чл. 11 ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли – диплома за „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“, „фелдшер“ или специалист „предучилищна педагогика“;
 • Отчет и приемо-предавателен протокол за извършената от наетото лице дейност за съответния период, съобразени с чл. 16 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и спазване на условията и изискванията за нормално физическо и психично развитие и възпитание на детето;
 • Документи за изплатени възнаграждения по сключения договор с физическото лице – платежно нареждане или разходен касов ордер.

Допълнителното изискване към родителите на деца до 2-годишна възраст е декларирането, че родителят не ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

За изплащане на компенсации родителите подават искане в общината по настоящия адрес на детето. Искането се подава в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, подлежащ на компенсация, като с искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, както и съответната информация за банковата сметка, по която ще бъде извършен банковият превод на обезщетението.

 • До 05.10.2022 г. – за септември 2022 г.;
 • До 05.11.2022 г. – за октомври 2022 г.;
 • До 05.12.2022 г. – за ноември 2022 г.;
 • До 05.01.2023 г. – за декември 2022 г.;

и т.н.

 

Документи за попълване:

docx-1411 Заявление – формуляр (публикувано: понеделник, 05 септември 2022 г., 13:26 ч.)Download  [50.05 KB]

docx-1412 Искане – формуляр (публикувано: четвъртък, 20 октомври 2022 г., 10:00 ч.)Download  [51.48 KB]

docx-1413 Постановление № 231 (публикувано: понеделник, 05 септември 2022 г., 13:28 ч.)Download  [19.86 KB]

­