Началник на отдел „УОСЖФРКТД”:  – 02 921 72 48

Главен специалист „Жилищно настаняване”: Стефка Гюндурова – 02 921 72 45

Специалист: Николета Николова – 02 921 72 45

Приемно време

Услуги:


Правомощия и функции:

Осъществява дейности, свързани с управление на общинската собственост и жилищния фонд, регулирането и контрола на търговската дейност.

­