Началник на отдел „ИИБЕ”: Ивелина Някшолова

Главен експерт „ИИБЕ”: Атанаска Георгиева – 02 921 72 14

Главен експерт „ИИБЕ”: Георги Такев – 02 921 72 42

Старши експерт „ИИБЕ”: Росица Катърджиева – 02 921 72 15

Старши експерт „ИИБЕ”: Теодора Генчева – 02 921 72 15

Технически изпълнител: Боби Асенов – 02 921 72 42

Приемно време

Услуги


Правомощия и функции:

  1. Съгласува проекти за издаване на разрешения за строеж - одобрява проекти и издава разрешения за строеж от инженерната инфраструктура по предоставени правомощия от СОС на главен инженер;
  2. Участва в подготовката на конкурсни документи по ЗОП при спазване на Вътрешните правила за финансово управление и контрол, Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП, Правилника за вътрешния трудов ред;
  3. Подписва като представител на район „Красна поляна” протоколи, обр. № 2, 2а и 3 за разкриване на строителни площадки, строителна линия и ниво;
  4. Изпълнява функции по ЗУТ, съгласно делегираните по закон и от главния архитект на СО;
  5. Участва в Районния експертен съвет по устройство на територията, както и в комисии, разглеждащи строителни и екологични проблеми.
­