тел.: 02 921 72 36

Приемно време


Правомощия и функции:

  1. Осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване на разход, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
  2. Организира и участва в разработването на правила, инструкции и указания за въвеждане на Системата за финансово управление и контрол.
­