Правно основание

Конституция на Република България, Административно процесуален кодекс /АПК/

 

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да се укажат реда и условията за подаване на сигнали, предложения и жалби в деловодството на район „Красна поляна“ – Столична община.

►Сигнали и предложения

Съгласно чл. 107 АПК предложения и сигнали могат да се подават до административни органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни функции, стига в закон да не е предвиден друг ред за съответното предложение или сигнал. Според същия този текст предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на административните органи и другите органи, осъществяващи публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи. Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

►Жалби

Нормативната уредба на жалбите е в разписана в чл. 81-98 АПК. Жалбата е документ, чрез който в писмена форма се обжалват незаконосъобразността и/или нецелесъобразността (в случаите, когато не се подава от прокурор) и незаконосъобразността (когато се подава от прокурор) на определен административен акт в случаите, когато това не е забранено с нормативен акт. Когато подателят е прокурор документът се нарича протест, а в останалите случаи – жалба.

АПК дава определения на някои от използваните понятия в допълнителните си разпоредби. Разпоредбата на § 1, т. 1 ДР АПК дава определение на понятието "административен орган"."Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. Такъв орган е и всяка община. В § 1, т. 3 ДР АПК се посочва кой акт е нецелесъобразен. "Нецелесъобразен" е административен акт, издаден при неправилно упражняване на оперативна самостоятелност.

 


Осъществяване на услугата

 

Компетентен орган

►Сигнали и предложения

Компетентността относно предложенията и сигналите е нормативно уредена в чл. 117 и чл. 119АПК. Предложенията се правят пред органите, компетентни да решат поставените в тях въпроси, като преписи от предложенията могат да се изпращат и до по-горе стоящи органи. Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. По преценка на подателя, сигналът може да се подаде и чрез органа, срещу чието действие или бездействие е насочен. И в двата случая преписи от сигналите могат да се изпращат и до по-горе стоящи органи.

За организирането на цялостната работа с предложенията и сигналите според текста на чл. 110, ал. 2 АПК компетентният орган може да овласти длъжностно лице. Компетентният орган съгласно разпоредбата на чл. 108 АПК е длъжен да разгледа постъпилите предложения и сигнали в установените срокове обективно и законосъобразно.

►Жалби

Съгласно чл. 81 АПК индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горе стоящия административен орган. Чл. 93 АПК сочи, че компетентен да разгледа жалбата или протеста е непосредствено по-горе стоящият административен орган, на който е подчинен органът, издал оспорения акт.

 

Заявител

►Сигнали и предложения

Текстът на чл. 109 АПК гласи, че предложение или сигнал може да бъде подадено от всеки гражданин или организация, както и от омбудсмана. Чл. 111 АПК позволява предложенията и сигналите да се подадат и от упълномощен представител.

►Жалби

Съгласно текста на чл. 83 АПК, жалби могат да се подават от заинтересованите лица или от прокурора, но той може да подава протест само относно законосъобразността на административния акт, а не и относно целесъобразността на акта.

 

Нормативни изисквания

Сигнали и предложения

Според чл. 111, ал. 4 АПК не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Чл. 124, ал. 1 АПК гласи, че сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

►Жалби

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва (чл. 84 АПК). Съществуват нормативно установени изисквания относно формата и съдържанието на жалбата/протеста.

 

Необходими документи

►Сигнали и предложения

При подаване на сигнали и предложения не се предвиждат други документи освен самите сигнал или предложение.

►Жалби

Жалбата съгласно чл. 85 АПК трябва да бъде написана на български език и да съдържа:

 • трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани, съответно името и длъжността на прокурора, номера на телефона, факса или телекса, ако има такъв;
 • трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
 • фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
 • акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;
 • органа, до който се подава;
 • възраженията и тяхното основание;
 • искането;
 • подпис на подателя.

 

Необходими документи, които се прилагат към жалбата, съгласно чл. 86 АПК:

 • пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
 • удостоверение за регистрацията и актуалното състояние на търговеца или юридическото лице;
 • документ за платена държавна такса, когато се дължи такава;
 • преписи от жалбата или протеста и писмените доказателства за останалите страни.

 


Ред за процедиране по сигнали, предложения или жалби в район „Красна поляна“ - Столична община

 • Сигнали и предложения.

Общият ред за разглеждане на предложенията и сигналите е уреден в чл. 111-116 АПК.
Предложенията или сигналите могат да бъдат подадени по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща (чл. 111 АПК). В зависимост от начина на подаване те могат да бъдат писмени или устни. В случай, че е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения. Ако предложението или сигнала е подадено в Общинската администрация, а тя не е компетентна по разглеждането, тя е длъжна да го препрати в 7-дневен срок на компетентния орган, освен ако има данни, че въпросът е отнесен до него.

За да се вземе решение по предложение или сигнал се изисква да бъдат обсъдени обясненията и възраженията на заинтересованите лица и случаят да бъде изяснен (чл. 114 АПК). За установяване на фактите и обстоятелствата по случая могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона. Кои точно средства ще бъдат използвани се решава от компетентния да постанови решението орган, освен ако не е предвидено друго с нормативен акт. Гражданите са длъжни да представят исканите им документи и да дават сведения, освен ако това може да увреди техните права или законни интереси или да накърни достойнството им. Организациите са длъжни да дадат исканите им документи, сведения и обяснения в срока, определен от административния орган, компетентен да постанови решението.

В общия случай решение по предложението/сигнала се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Решението по сигнала трябва да е писмено и мотивирано. Когато с него се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях. Когато сигналът е препратен до компетентния орган от народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, за решението се уведомяват и те, а при данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответният прокурор.

Решението, постановено по направено предложение или сигнал не подлежи на обжалване.
В случай, че органът е уважил сигнала, той взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица. Когато сигналът е подаден чрез органа, срещу чието действие или бездействие е насочен и този орган не признае основателността на сигнала, то в срок от 1 месец от подаването му сигналът се изпраща заедно с обясненията на съответния по-горе стоящ орган, за което се уведомява подателя.

Забележка: Законоустановеният срок, в който компетентният орган трябва да се произнесе е най-късно до 2 месеца след подаването на предложението/сигнала.

 • Жалби.

Жалбата или протестът заедно с приложените необходими документи се подава чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации. Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе (чл. 84 АПК). С жалбата или протеста може да се поиска събирането на доказателства, на които се основават исканията в тях, или да се вземат предвид факти и обстоятелства, които не са били съобразени от административния орган при издаването на акта или са настъпили след издаването му (чл. 85, ал. 2 АПК). Ако жалбата или протестът не отговаря на законовите изисквания, на подателите се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението (чл. 87 АПК). Когато не е посочен адресът на подателя, уведомяването се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в сградата на административния орган в продължение на 7 дни. Ако подателят не отстрани нередовностите, жалбата или протестът заедно с приложенията се връщат, а при непълен адрес се оставят в деловодството на органа на разположение на подателя в срок до 2 месеца от подаването след което се архивират. В законовоуредените в чл. 88 АПК случаи жалбата или протестът се оставят без разглеждане. Това са случаите, когато:

 1. са неподведомствени на по-горестоящия административен орган – в този случай жалбата или протестът се препраща на компетентния орган;
 2. са подадени след 14-дневния нормативно установен срок;
 3. подателят няма интерес от обжалването;
 4. подателят писмено оттегли жалбата или протеста.

В горните три случая производството се прекратява от по-горестоящия административен орган. Предвидена е възможност административният орган, издал обжалвания акт да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни (чл. 91 АПК). Това трябва да стане в 7- или 14-дневен срок  в зависимост от това, дали органът е едноличен или колегиален. Новият акт подлежи на оспорване по реда на АПК.

Чл. 96 АПК указва, че заинтересованите лица могат да бъдат изслушани от компетентния да разгледа жалбата или протеста орган в разумен срок. За изслушването се съставя протокол.
В сложни от фактическа или правна страна случаи компетентният да разгледа жалбата или протеста орган може да назначи комисия за проучване и разглеждане на случая. Комисията се състои най-малко от трима членове, от които един с юридическо образование и двама специалисти от съответната област, като поне един от специалистите е лице, което не работи в съответната администрация (чл. 94 АПК). В определен от компетентния орган срок комисията разглежда преписката с възраженията по жалбата или протеста и приложените към нея писмени доказателства, събира нови доказателства, ако това е необходимо, и изготвя мотивирано писмено становище за законосъобразността и целесъобразността на оспорения административен акт. Становището се подписва от всички членове на комисията и се предоставя на административния орган. Когато не възприеме становището на комисията, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган излага мотиви за това (чл. 97, ал. 4 АПК).

В двуседмичен срок от получаване на преписката, когато е едноличен, и в едномесечен срок, когато е колективен, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен или отхвърля жалбата или протеста (чл. 97 АПК). Компетентният да разгледа жалбата или протеста орган решава въпроса по същество, освен ако исканият акт е от изричната компетентност на по-долустоящия орган. Когато административният орган противозаконно е отказал да издаде документ, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган го задължава да извърши това, като му определя и срок за издаване на документа.
Решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани лица (чл. 98 АПК).

Такси

 • Сигнали и предложения
  За настоящата услуга няма нормативно установени такси за подаването на предложения и сигнали.
 • Жалби
  Предвидената дължима такса за подаването на жалби е в размер на съответната нормативно установена държавна такса (в случаите когато такава се дължи).

Резултат от услугата

Чрез подаването на жалби, сигнали и предложения гражданите упражняват едно свое конституционно право, нормативно установено в чл. 45 от Конституцията на Република България.
Когато е бил подаден сигнал и административният орган е постановил решение по него, с което сигналът е бил уважен, то това решение трябва да бъде изпълнено в едномесечен срок. При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните последици, причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато това не е възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разяснява редът, по който да постъпят.

Органът, на който е възложено изпълнението на решението по сигнала има задължението да уведоми за изпълнението органа, постановил решението (чл. 125 АПК).

Съгласно чл. 98, ал. 2 АПК когато след подаване на жалба/протест въпросът е решен по същество, решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган подлежи на оспорване за законосъобразност пред съда. Ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт. Когато компетентният да разгледа жалбата или протеста орган не се произнесе в законоустановения срок, законосъобразността на административния акт може да се оспори чрез административния орган, издал акта, пред съда, ако актът подлежи на оспорване по съдебен ред. Когато въпросът е решен по същество, решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган подлежи на оспорване за законосъобразност пред съда. Ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт (чл. 98, ал. 2 АПК).

 


РЕГИСТРИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Начин на подаване на сигнали, предложения или жалби

Когато искате да ни подадете сигнал или предложение, можете да го направите писмено на следните адреси:

 • по пощата, на адреса на район Красна поляна  – град София, ул. „Освобождение” № 25, в работно време от 08:30 до 17:00 часа
 • за сигнали при аварийни ситуации на дежурен телефон 02 921 72 61 или 02937 76 90;
 • на електронната ни поща, на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • на факс 02 828 48 83.

 

Също така можете да подавате сигнали от неспешен характер, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на общината, сигнали за корупция, както и да получите информация за дейността на Столичната общинска администрация в електронната страница на Контактния център на Столична община: http://call.sofia.bg/

 

За да бъде процедиран сигналът трябва да съдържа:

 • имена, адрес и информация за контакти (на физически и/или юридически лица);
 • име на органа или лицето към който отправяте жалбата;
 • точно изложение на естеството и основанията за сигнала, както и на искането;
 • дата и време на случая;
 • допълнителни доказателства.

 

Район „Красна поляна“ СО, Ви обръща внимание, че съгласно разпоредбите на Административно процесуалния кодекс, не се образува производство и не се разглеждат анонимни предложения или сигнали, както и такива, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни се считат сигнали и предложения, в които не са посочени телефон или адрес за контакти и по тях не се предприемат действия.

Сигнали и жалби подадени повторно по въпрос, по който има решение не се разглеждат.

Сигнали и жалби подадени през неудостоверена или неустановена самоличност не се разглеждат.

Сигнали и жалби отнасящи се до неудостоверени или неустановени адреси или адресати не се процедират.

Как ще разгледаме Вашето предложение, жалба или сигнал?

При условие, че сте осигурили необходимата информация, и са спазени описаните по горе изисквания, Вашето предложение, жалба или сигнал ще бъде регистрирано и разгледано, а Вие ще бъдете известени за взетите решения и предприетите действия.

Когато подадения сигнал, предложение или жалба  не е в компетентността на районната администрация, същите се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им към компетентния орган, като за това се уведомява подателят. Предложения, сигнали, жалби и молби не се препращат, когато има данни, че въпросът е отнесен и до компетентния орган.

Проверките по подадени жалби и сигнали се извършват в едномесечен срок от постъпването им.

 

КМЕТ НА РАЙОН “КРАСНА ПОЛЯНА”

ИВАН ЧАКЪРОВ

­