Заключителна конференция по проект „Подкрепа за независим живот“ се проведе в заседателната зала на район „Красна поляна“ на 09.10.2017 г. На нея общинското ръководство представи проекта и всички дейности, извършени в рамките на неговата реализация.

Проект „Подкрепа за независим живот“ – почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда, се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-2.002.0120-C001 – СО район „Красна поляна“.

Срокът за реализация на дейностите по проекта бе 21 месеца (01.02.2016 - 01.11.2017). Потребителите получаваха услуги в домашна среда за периода от 11.04.2016 г. до 11.10.2017 г. Подкрепени са целевите групи, които са лица с трайни увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват.

Дейностите, заложени и реализирани по проекта, са:

  • Организация и управление на проекта. Подбор и обединяване на потребители и доставчици на социални услуги.
  • Предоставяне на почасови социални услуги в общността и в домашна среда. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка, чрез подкрепа на дейността на Център за почасово предоставяне на услуги.
  • Обучение на персонала за предоставяне на услугите.
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.
  • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.
  • Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания.
  • Информация и публичност.

В периода на реализация на проекта са наети 65 лица като „Лични асистенти“, които полагат грижи за 70 потребителя, от които 18 деца.

С цел осигуряване на устойчивост и в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 137 от 05.07.2017 г. за одобряване на вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, в СО район „Красна поляна“ е получено писмо от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. В тази връзка район „Красна поляна“ заяви готовност за сключване на споразумение с Агенция за социално подпомагане, чрез подадена заявка за интерес, с която ще бъде потвърден интересът за участие и продължаване на предоставянето на социалните услуги в домашна среда „Личен асистент“ до 31.12.2017 г. за потребители, на които са изготвени оценки на потребностите по процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

­