Проект „Подкрепа за независим живот”

в район „Красна поляна”

Проектът се осъществява с

финансовата подкрепа на

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос

„Намаляване на бедността и насърчаване

на социалното включване”

Процедура

BG05M9OP001-2.002

Независим живот

П О К А Н А

На 09.10.2017 г. /понеделник/ в 11:00 ч. в сградата на Район „Красна поляна” ще се проведе закриваща пресконференция, на която ще бъдат дадени повече подробности около изпълнението на Проекта. Всички, които проявявт интерес за медийно отразяване и персонално участие в проекта, могат да присъстват на събитието.

Район „Красна поляна” финализира проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, процедура BG05M9OP001­2.002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-­2020 г.

Общата сума по проекта е 499 899.99 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца.

Основната цел на проекта бе да се осигури достъп до интегрирани услуги според специфичните потребности на хората в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

В изпълнението на проекта бяха назначени на трудов договор 65 бр. лични асистенти за период от 18 месеца, които оказваха подкрепа в домашна среда на хора в неравностойно положение в район „Красна поляна”.


Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социалeн фонд. Район „Красна поляна” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.

­